ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กทม.ออกระเบียบจริยธรรม"ขรก." ตั้ง11กก.คุมกฏเหล็ก กำหนดค่านิยม 9ข้อ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 ออกตาม มาตรา 279 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวได้กำหนดมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ไว้ 10 ข้อ อาทิ ไม่ใช้ตำแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางตรงและทางอ้อม,ไม่ใช้และไม่แนะนำให้ประชาชนใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นโดยมิชอบ,ต้องไม่ใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองทรัพย์สินแทนตนเองเพื่อเลี่ยงกฎหมาย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังกำหนดค่านิยมหลักของข้าราชการและลูกจ้างไว้ 9 ข้อ อาทิ ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ให้บริการกับประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ปลัด กทม.กล่าวอีกว่า ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ 11 คน มี ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธาน และมีบุคคลภายนอกร่วมอีก 5 คน โดยมอบให้นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ รองปลัด กทม. เป็นผู้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ ในสัปดาห์นี้ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการประจำจะหารือเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมก่อนจะทาบทามให้เข้ามาเป็นกรรมการชุดดังกล่าว คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายปลายเดือนนี้ เชื่อว่าระเบียบนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับประชาชน และการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส อีกทั้งข้าราชการประจำจะไม่ถูกผู้บังคับบัญชาระดับสูงกลั่นแกล้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น