ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อบรมหลักสูตร: ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคม สันติสุข (สสสส รุ่นที่ 2) สถาบันพระปกเกล้า

ศึกษาดูงานภาคใต้ตอนล่าง ประเด็น :
"สถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธี"
ันที่ 30 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2553

โดย กรรมการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep south watch)
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น "สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธี" ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี


น.ส. รอสิดะห์ ปูชู (ตัวแทนกลุ่มผู้หญิง)

นาย อนุศาสน์ สุวรรณมงคล (ส.ว. ปัตตานี)

นาย อาเต็ฟ โช๊ะโก (แกนนำเยาวชน)

และ ตัวแทนประธานมูลนิธิทนายความมุสลิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น