ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555
*****************

08.30 น. พญมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 เรื่องการดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ
ณ ชั้น 23 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
08.30 น. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
08.45 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร กทม. และผู้บริหารหน่วยงาน กทม. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระยะ 4 ปี (56 – 59)
ณ ห้องประชุมเวชนิทัศน์ ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ วชิรพยาบาล
10.00 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ กทม. ครั้งที่ 2
ณ ห้องเอราวัณ กทม.
10.00 น. นายกิตพล เชิดชูกิตกุล ส.ก.เขตประเวศ ประธานคณะกรรมการวิสามัญ ประชุมศึกษามาตรการป้องกันความปลอดภัยอาคารสูงใน กทม.
ณ ห้องประชุม 6 สภา กทม.
16.30 น. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนากรณีศึกษาตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน กทม.
ณ ชุมชนดุริยางค์ทหารบก เขตพญาไท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น