ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

กทม. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 1

(2 เม.ย. 55) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพีธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถาบันพัฒนาเมือง และผู้สำเร็จการอบรม รวม 104 คน ร่วมงาน ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาเมืองจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) เพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงในทุกภาคส่วนให้เป็นผู้นำทางความคิดในการพัฒนาเมือง สร้างแนวทาง ทัศนคติและสร้างเครือข่ายนักพัฒนาเมือง โดยเน้นกระบวนการพัฒนาด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้เข้าอบรมแต่ละบุคคลขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเชิงลึก สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานด้านความยุติธรรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานและองค์กรภาคเอกชน หน่วยงานด้านการศึกษาและสื่อมวลชน สถาบันการเงิน ผู้แทนภาคเอกชน องค์กรอิสระ มูลนิธิและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง รวมจำนวน 109 คน โดยอบรมในลักษณะ Discussion-Based Approaches ระหว่างเดือน ต.ค. 54 - มี.ค. 55 จำนวน 176 ชั่วโมง แบ่งเป็นการอบรมภาควิชาการ เป็นแบบไป-กลับ จำนวน 80 ชั่วโมง และภาคการดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเมือง จำนวน 96 ชั่วโมง เป็นการศึกษาดูงานในประเทศ อาทิ เทศบาลนครเชียงราย และเมืองพัทยา และการดูงานการพัฒนาเมือง ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น